Náša FB stránka

Putujeme za ľudovou piesňou 2024

Trnavské osvetové stredisko a
Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany
organizujú súťažnú prehliadku ľudovej piesne


Propozície

Organizátori: Centrum voľného času Hlohovec a Trnavské osvetové stredisko

Termín: 18.03.2024 o 8,30 hod., prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 16 rokov zo ZŠ a ZUŠ (výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v kategórii ľudové hudby, ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola súťaže maximálne 18 rokov.)
2. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
3. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň z regiónu a piesne aj tematicky vybrať
4. Piesne musia byť interpretované spamäti
5. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
6. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez obmedzenia veku
7. V kategórii VII. súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.)

Súťažné kategórie
• I.ktg – sólisti speváci 1.-3.ročník maximálne - 5 minút
• II.ktg – sólisti speváci 4.-6.ročník
• III.ktg – sólisti speváci 7.-9.ročník

• IV.ktg – spevácke duá 1.-5.ročník maximálne - 5 minút
• V.ktg – spevácke duá 6.-9.ročník

• VI. ktg – spevácke skupiny 1. – 9. ročník (3 – 12 členov) – maximálne 5 minút
Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez vekového ohraničenia.

• VII. ktg. – sólisti inštrumentalisti 1.- 9 ročník (tradičné ľudové hudobné nástroje) – maximálne 5 minút
Hudobný sprievod inštrumentalistu nie je povolený.
Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

• VIII. ktg. – ľudové hudby 1. – 9. ročník (3 – 8 členov) – maximálne 5 minút
(v okresnom kole je povolená hra z nôt, vo vyššom kole hra z nôt povolená nie je)
Nástrojové zloženie musí zodpovedať hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza hudobný materiál, a musí obsahovať hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, ako napríklad husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie hudobné nástroje rešpektujúce hudobné tradície regiónu. Akceptované sú aj iné typy tradičných regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad citarové hudby, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.

Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
• repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
• dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
• spracovanie hudobného materiálu
• technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
• celkový umelecký dojem

Víťazi jednotlivých kategórií sú povinní sa prihlásiť do regionálneho kola súťaže prostredníctvom prihlasovacieho systému Národného osvetového centra https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka-deti/

V roku 2024 je okresné kolo súťaže POSTUPOVÉ, regionálne kolo Detský festival ľudovej hudby 2024 sa uskutoční 13.04. 2024 v kultúrnom dome v Špačinciach.

Prihláška do okresného kola súťaže
Pridané: 20.01.2024

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk