Náša FB stránka

Hollého pamätník 2024

Trnavské osvetové stredisko
a centrá voľného času v trnavskom regióne


súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie
(ktorá je súčasťou 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína)

PROPOZÍCIE

Ciele súťaže:
Viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti.

Vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes.

Prostredníctvom stretnutí s odborníkmi sprostredkovať recitátorom a pedagógom najnovšie poznatky a metódy práce s literárnym textom.

Kategorizácia účastníkov:
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

Súťaž sa rozdeľuje na:

A/ Súťaž jednotlivcov:

umelecký prednes detí:
I. kategória – žiaci 2. - 4. ročníka základných škôl a ZUŠ vo veku 7 – 10 rokov
• umelecký prednes poézie minimálne 2 minúty a maximálne 5 minút
• umelecký prednes prózy minimálne 2 minúty a maximálne 5 minút
II. kategória - žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ a prímy osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ vo veku 10 – 12 rokov
• umelecký prednes poézie minimálne 3 minúty a maximálne 5 minút
• umelecký prednes prózy minimálne 3 minúty a maximálne 6 minút
III. kategória žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ vo veku 12 – 15 rokov
• umelecký prednes poézie minimálne 3 minúty a maximálne 7 minút
• umelecký prednes prózy minimálne 3 minúty a maximálne 8 minút
umelecký prednes mládeže:
IV. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)
• umelecký prednes poézie minimálne 3 minúty a maximálne 8 minút
• umelecký prednes prózy minimálne 3 minúty a maximálne 10 minút
umelecký prednes dospelých:
V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a dospelí od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)
• umelecký prednes poézie minimálne 3 minúty a maximálne 8 minút
• umelecký prednes prózy minimálne 3 minúty a maximálne 10 minút

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

B/ Súťaž kolektívov:
I. kategória - detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov
II. kategória - divadiel poézie a recitačných kolektívov mládeže a dospelých vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov)

PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

1.1. Prihlasovanie
v 1.1.1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty.

1.1.2. Žiaci I. – III. kategórie a recitátori IV. kategórie majú právo prihlásiť sa do triedneho, resp. školského kola v škole, ktorú navštevujú. Deti v domácom vzdelávaní sa prihlasujú do súťaže kmeňovej, resp. skúšobnej školy alebo základnej umeleckej školy. Ak sa školské kolá v uvedených školách nekonajú, môže pre nich základné kolo organizovať príslušné občianske združenie. Individuálne problémy rieši Národné osvetové centrum.

1.1.3. Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

1.1.4. Ak sa školské kolá na stredných školách nekonajú, recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa do súťaže okresného kola podľa miesta bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že kultúrne inštitúcie okresné kolá neorganizujú, recitátori IV. – V. kategórie majú právo prihlásiť sa do vyšších kôl súťaže (regionálne – trnavský región – okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec), avšak do najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia organizuje. Títo recitátori sa prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

1.1.5. Kolektívy sa prihlasujú do okresných/regionálnych kôl podľa miesta svojho pôsobenia prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Prihlasuje ich vedúci alebo zriaďovateľ súboru.

1.1.6. V prípade, že sa nemení veková kategória, tak: recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoštátnej súťaži a prehliadke Hviezdoslavov Kubín v predchádzajúcom roku, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku do súťaže v krajskom kole. Podobne tí, čo sa zúčastnili na krajskom kole, môžu nastúpiť v regionálnom/okresnom kole. Tí, čo sa zúčastnili na regionálnom kole, môžu nastúpiť do okresného kola. Tí, ktorí sa zúčastnili na okresnom kole, môžu nastúpiť do obvodného/školského kola a účastníci obvodných kôl môžu nastúpiť do školského kola súťaže. Detských recitátorov nastupujúcich do obvodného/okresného kola prihlasujú školy. Od okresných kôl vyššie sa recitátori prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Prihlasujú sa do príslušného kola, na ktoré majú podľa uvedených zásad právo.

1.2. Súťažné podmienky

1.2.1. Súťaž sa koná v prednese slovenskej a svetovej básnickej a prozaickej (nie dramatickej!) literatúry v slovenskom jazyku.

1.2.2. Recitátori a kolektívy prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a s tou istou inscenáciou hry, ktorými sa prezentujú v základnom stupni súťaže.

1.2.3. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť. Recitátor môže do súťaže nastúpiť len s jedným textom.

1.2.4. Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil, alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží (Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička a ďalšie).

1.2.5. Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie súťažného textu prednesu vo formáte Word, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní. V texte treba zachovať grafické členenie veršov a strof, odsekov podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora, prekladateľa, názov a zdroj textu, prípadne upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval. Nie pedagóga slovenského jazyka.

1.2.6. Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti.

1.2.7. Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky spracovaného scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie vo formáte Word. Text sa vkladá ako príloha do elektronického prihlasovania.

1.2.8. Ak recitátor nedodrží časový limit určený v jednotlivých kategóriách, bude zo súťaže VYLÚČENÝ, pričom porota mu na hodnotiacom seminári môže dať spätnú väzbu.

Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty.

Súťaž na každom stupni vyhodnocuje kolektív odborníkov, ktorých určuje organizátor súťaže.

Celoslovenské kolo sa organizuje s odbornou a finančnou garanciou Národného osvetového centra 21.-24.6. 2024 v Dolnom Kubíne.

Hodnotiace kritériá v detskom a umeleckom prednese

Dramaturgická príprava predlohy
▪ vhodnosť výberu textu veku a typu recitátora
▪ myšlienková a umelecká náročnosť predlohy
▪ originalita a objavnosť predlohy
▪ správne pochopenie obsahu a zmyslu textu
▪ rozbor, členenie a úprava predlohy
▪ vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu
▪ aktuálny výklad recitovaného textu

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora
▪ schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora
▪ schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu
▪ hlasová a rečová technika recitátora
▪ originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania
▪ tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami
▪ funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov
▪ výstavba, gradácia a pointovanie prednesu
▪ miera rozumovej a citovej účasti na prednese

Pôsobivosť prednesu na poslucháča
▪ kontakt s poslucháčom a zacielenosť naňho
▪ presvedčivosť interpretácie
▪ pôsobenie recitátora ako osobnosti
▪ originálnosť recitátora a jeho výkonu

HODNOTIACE Kritériá recitačných kolektívov a divadiel poézie

Dramaturgia
• vhodnosť témy a predlohy pre kolektív
◦ vek,
◦ sociálne a kultúrne zázemie,
◦ špecifickosť kolektívu
• myšlienková a umelecká náročnosť predlohy
• originalita, novosť a objavnosť predlohy
• spracovanie literárnej predlohy do scenára
◦ rešpektovanie témy, formy a špecifickosti literárnej predlohy,
◦ vystihnutie obsahových, žánrových a štýlových osobitostí textu,
◦ vystihnutie aktuálnosti obrazov, myšlienok či formy textu,
◦ členenie na party,
• uplatnenie dramatických zákonitostí pri tvorbe scenára,
• harmónia literárnosti a dramatickosti v scenári
• pochopenie obsahu a zmyslu predlohy a scenára
• aktuálnosť predlohy a scenára
• dramaturgické a pedagogické zámery a ciele, ich naplnenie v scenári

Javiskové stvárnenie
• jasnosť a cieľ režijnej koncepcie
• zreteľnosť myšlienkovo-poetických rovín a javiskových obrazov
• členenie, charakter výstavby a temporytmus inscenácie
• hlasová a výrazová úroveň interpretov
◦ technika hlasu a reči jednotlivcov a zboru
◦ čistota, výraz, plastickosť sólových interpretov a zboru
◦ charakteristika, vzťahy, funkcie jednotlivcov a zboru
◦ tempo, rytmus, kompaktnosť interpretačného kolektívu
• pohybové, prípadne choreografické spracovanie inscenácie
◦ charakter, cieľ, funkčnosť, nápaditosť pohybu a choreografie vo vzťahu k téme a dramaturgicko-režijnému cieľu
◦ pohybová úroveň a technika interpretov, prevedenie javiskových a choreografických foriem
• výtvarné spracovanie inscenácie
◦ výber, charakter a funkčnosť hmotného (výtvarného) materiálu vo vzťahu k téme, scenáru a dramaturgicko-režijnej koncepcii
◦ estetika farieb a tvarov v kostýmovaní a scénografii, výtvarný štýl inscenácie
◦ pohyb výtvarného materiálu na scéne, jeho funkčnosť, obrazotvornosť a technická presnosť
• koexistencia a súhra všetkých javiskových zložiek

Zameranosť na diváka
• komunikatívnosť inscenácie s divákom
• súhra slovného, poetického a dramatického v inscenácii
• originálnosť a jedinečnosť inscenácie
Hollého pamätník 2024 okres TRNAVA:
Školské kolá sa uskutočnia do 15. februára 2024.
Organizátori školských kôl prihlasujú postupujúcich recitátorov do obvodného kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit do 19. februára 2024.

Hollého pamätník - Trnava mesto - obvod
13. 3. 2024 - 9,00 hod. 14. 3. 2024 - 9,00 hod.
I. ktg. poézia a próza II. ktg. próza
II. ktg. poézia III. ktg. poézia a próza
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám.3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko Prezentácia: 8,30 hod.


Hollého pamätník - Trnava vidiek - obvod
19. 3. 2024 - 9, 00 hod. 21. 3. 2024 - 9, 00 hod.
I. ktg. poézia a próza II. ktg. próza
II. ktg. poézia III. ktg. poézia a próza
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám.3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko Prezentácia: 8,30 hod.

Hollého pamätník - okresné kolo – Trnava prihlasovanie do 15.3.2024
26. 3. 2024 - 9, 00 hod. 27. 3. 2024 – 9, 00 hod.
I. ktg. poézia a próza II. ktg. próza
II. ktg. poézia III. ktg. poézia a próza
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám.3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko Prezentácia: 8,30 hod.

Hollého pamätník – región TT, PN, HC – IV. a V. ktg. prihlasovanie do 15.3.2024
4. 4. 2024 - 9, 00 hod.
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám.3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko Prezentácia: 8,30 hod.

Ak sa školské kolá na stredných školách nekonajú recitátori sa prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Hollého pamätník - krajské kolo prihlasovanie do 12.4.2024
30. apríl 2024 – 9,00 hod. – I., II. a III. ktg. poézia, rozborové semináre
2. máj 2024 – 9,00 hod. - – I., II. a III. ktg. próza, rozborové semináre
3. máj 2024 – 9,00 hod. - IV. a V., ktg. poézia a próza, divadlá poézie a detské recitačné kolektívy, rozborové semináre

Miesto: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám.3, Trnava, 2.p., Koncertná sála a Štúdio DJP v Trnave alebo Divadelné štúdio DISK v Trnave
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko Prezentácia: 8,30 hod.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka 70. ročníka Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční v dňoch 21. – 24.6.2024 v Dolnom Kubíne.

Okres HLOHOVEC:

Hollého pamätník – okresné kolo - Hlohovec
26.3.2024 – 8,30 h – 1. ktg. poézia, próza, 2. ktg. próza
27.3.2024 - 8,30 h - 2. ktg. poézia, 3. ktg. poézia, próza
<

Miesto konania: Centrum voľného času Dúha
Organizátor: Centrum voľného času Dúha
Prezentácia: 8,00 h.

Okres PIEŠŤANY:

Hollého pamätník – okresné kolo Piešťany
26.3.2024 – 9,00 h – 1. ktg. poézia, 2. ktg. poézia, 3. ktg. poézia
27.3.2024 – 9,00 h - 1. ktg. próza, 2. ktg. próza, 3. ktg. próza


Miesto konania: Centrum voľného času Ahoj
Organizátor: Centrum voľného času Ahoj
Prezentácia: 8,00 h.

KONTAKT Mgr. Daniela Polášová
polasova.dana@zupa-tt.sk
0903418337

Trnavské osvetové stredisko
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
91701 Trnava
033/5331935
Pridané: 10.12.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk