Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 23.10.2023

Prítomní: viď prezenčná listina

Hosť: Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Program:
1. Otvorenie zasadnutia Rady školského zariadenia pri CVČ Dúha Hlohovec
2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v školskom roku 2022/2023
3. Aktuality o činnosti CVČ
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov a riaditeľku školského zariadenia Mgr. Luciu Kováčovú. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Riaditeľka CVČ Dúha v Hlohovci, Mgr. Lucia Kováčová prítomných oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023. Správa obsahovala identifikačné údaje o organizácii, o činnosti RŠZ pri CVČ Dúha, údaje o počte pedagogických, nepedagogických zamestnancov, kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov, ktoré absolvovali v školskom roku, informovala o počte externých zamestnancov. Ďalej oboznámila prítomných s zrealizovanými projektmi v CVČ, zapojili sme sa a zrealizovali sme 7 úspešných projektov v športovej aj kultúrnej oblasti. Informovala o počte záujmových útvarov ktorých pracovalo 32 / anglický jazyk pre MŠ, dúhové dielničky, dúhový ateliér, zumba, florbal, strelecký, varenie, futbal, športový, joga, turistickým chodníčkom/, 3 Kluby CVČ, o rozšírení krúžkovej činnosti na ZŠ Podzámska Hlohovec pre dopyt rodičov, spomenula letnú činnosť, na prázdninových aktivitách – 1 pobytový tábor a 7 prímestských sa zúčastnilo 220 detí. Pripravili sme pre deti pestrý, zaujímavý aj poučný program. Čo sa týka spontánnej činnosti v CVČ, sú priestory pre deti, mládež a dospelých otvorené od 8,00 do 18,00 hod. s možnosťou si zacvičiť v posilňovni, zahrať si stolný tenis, stolný futbal, biliard a k dispozícii je aj spoločenská miestnosť. Spomenula príležitostnú záujmovú činnosť v CVČ, ktorú tvoria vzdelávacie podujatia, divadelné predstavenia, výstavy, predmetové olympiády, športové súťaže, recitačné, výtvarné, spevácke súťaže, ktorých CVČ zorganizovalo 94 a zúčastnilo sa ich 7318 účastníkov. CVČ spolupracuje s ostatnými organizáciami a médiami v meste Hlohovec. Poďakovala za výbornú spoluprácu a pomoc pri realizácii podujatí.
Propagačná činnosť o činnosti CVČ sa realizuje cez regionálne médiá ako sú HTV, v mesačníku Život, na webových stránkach mesta, CVČ, aj FB CVČ, plagátmi na školách, fotogalériou, nástenkami.
Oboznámila prítomných aj s priestorovými, materiálno-technickými podmienkami, informovala o výmene podlahovej krytiny v učebniach a zborovni a s plánom do budúcnosti vymeniť podlahy aj v riaditeľni a na chodbe. Informovala o finančných prostriedkoch, čo sa týka prideleného rozpočtu z mesta a iných príjmov. / vzdelávacie poukazy, poplatky za ZÚ, tábory, granty, dotácie/
Pani riaditeľka vyhodnotila koncepčný zámer v danom školskom roku a oboznámila s návrhmi na zlepšenie v materiálno –technickej a to potrebou zakúpenia počítačov do zborovne, riaditeľne pomocou projektovej výzvy, vymeniť podlahové krytiny, dokúpiť športový materiál. Vo  výchovno-vzdelávacej činnosti navrhuje okrem iného posilňovať spoluprácu s externistami, získavať nových externých spolupracovníkov s čím súvisí širšia ponuka záujmových útvarov. Priložené sú vyhodnotenia jednotlivých oddelení za daný školský rok.

K bodu č.3
Pani riaditeľka informovala o ponuke ZÚ a o pláne podujatí na školský rok 2023/24. Priebežný počet zapísaných žiakov do záujmových útvarov bude známy začiatkom novembra. Predpokladá sa, že deti sa budú prihlasovať aj v priebehu školského roka. Školy sa prihlasujú na okresné kolá športových súťaží cez Portál a na predmetové olympiády cez Edupage, ktoré budú organizované počas školského roka. Predmetové olympiády sa budú realizovať v spolupráci s Iuventou a NIVAM.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Uznesenie
RŠ prerokovala a berie na vedomie:
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023.

schvaľuje:
- Vyjadrenie Rady školského zariadenia pri CVČ Dúha Hlohovec, Koperníkova 24 k predkladanej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť.


V Hlohovci 27.10. 2023

Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
Pridané: 01.11.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk