Náša FB stránka

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Centre voľného času Dúha Hlohovec

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.) vydáva Rada školy tento Štatút rady školy.

Čl. 1
Základné ustanovenie


1. Školskú samosprávu vykonáva okrem iných zákonom č. 596/2003 Z. z. stanovených orgánov aj rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len "rada školy"). Rada školy sa zriaďuje školách a školských zariadeniach zmysle § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 596/ 2003 Z. z.
2. Rada školské zariadenia sa zriaďuje pri Centre voľného času Dúha Hlohovec.
3. Sídlo rady školského zariadenia je zhodné so sídlom školského zariadenia, pri ktorom je zriadená, a je ním Centrum voľného času Dúha Hlohovec.


Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy


1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školského zariadenia, pri ktorej je zriadená.
2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.


Čl. 3
Činnosť rady školy


1. Rada školy plní úlohy v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., a to:
a) Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školského zariadenia a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa,
b) Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z),
c) Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školského zariadenia.
d) Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školského zariadenia.
e) Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. a v § 5 ods. 7 citovaného zákona, podľa ktorého sa vyjadruje:
1. k návrhom na počty prijímaných žiakov a návrhom na počty tried,
2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
4. k návrhu rozpočtu,
5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školského zariadenia,
6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.,
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školského zariadenia,
8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému jeho vyhodnoteniu,
9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

2. Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie.


Čl. 4
Zloženie rady školy


1. Rada školy má sedem členov.
2. Členmi rady školy sú:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
- jeden nepedagogický zamestnanec
- dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školského zariadenia
- dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.Čl. 5
Spôsob voľby členov rady školy


1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich školské zariadenie.
2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školského zariadenia.
3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školského zariadenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školského zariadenia
4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
5. Členstvo v rade školy zaniká z dôvodov ustanovených v § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.
6. Člena rady školy možno odvolať z nasledovných dôvodov:
a) ak sa nezúčastní rokovania rady školy bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach,
b) ak si dlhodobo riadne neplní povinnosti uložené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Štatútom. O odvolaní člena rady školy rozhoduje orgán, ktorý ho ako člena rady školy zvolil alebo delegoval.
7. Ak sa v priebehu funkčného obdobia uvoľní miesto člena rady školy a je potrebné radu školy doplniť o nového člena, postupuje sa nasledovne:
a) ak sa jedná o doplnenie člena rady školy z radov rodičov – rada školy sa doplní o rodiča, ktorý nasleduje v poradí podľa počtu hlasov získaných v ostatných voľbách. V prípade, že od ostatných volieb uplynulo viac ako 6 mesiacov, uskutočnia sa nové voľby,
b) ak sa jedná o zamestnanca školy - uskutočnia sa nové voľby,
c) ak sa jedná o delegovaného zástupcu zriaďovateľa – rada školy požiada o delegovanie nového člena.Čl. 6
Pravidlá rokovania rady školy


1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok (a to spravidla dvakrát ročne), a tiež podľa potreby, ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo najmenej tretina počtu členov rady školy. Žiadosť o zvolanie rady školy sa doručuje jej predsedovi s uvedením problematiky, ktorá má byť prerokovaná. Predseda rady školy je povinný zvolať radu školy do 14 dní od doručenia žiadosti tak, aby sa rada školy konala do 30 dní od doručenia žiadosti.
4. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy sa zverejňuje v sídle školy na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle školského zariadenia.
5. Rada školského zariadenia si na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
5. Zasadnutie rady školského zariadenia vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
6. Zo zasadnutí rady školského zariadenia sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu. Zápisnica obsahuje stručnú informáciu o priebehu rokovania, o prerokovávaných témach a o prijatých uzneseniach. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných. Zápisnicu vyhotovuje podpredseda rady školy, prípadne radou školy poverený člen, v dvoch vyhotoveniach.
7. V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na vymenovanie riaditeľa školského zariadenia, môžu členovia rady školy prijímať rozhodnutia (stanoviská) „per rollam“. V tomto prípade predseda rady školy predloží e-mailom návrh rozhodnutia (stanoviska) rady školy a v prípade potreby aj iné relevantné doklady všetkým členom rady školy na vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre uznášaniaschopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa rozhodovania (hlasovania) zúčastnili najmenej 2/3 všetkých členov rady školy a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní. Hlasovanie sa uskutoční e-mailovou poštou tak, že na vyhotovenom písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený:
a) predmet, o ktorom sa rozhoduje/hlas
b) dátum, dokedy má člen rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie/hlasovanie,
c) predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen rady školy výsledkom hlasovania jasne označenom buď: „za“ alebo „proti“, alebo „zdržal sa“ hlasovania. O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen rady školy následne oboznámený.Čl. 7
Práva a povinnosti člena rady školy


1. Člen rady školy má právo:
a) voliť a byť volený do funkcie predsedu a podpredsedu,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
2. Člen rady školy je povinný:
a) zúčastňovať sa jej zasadnutí,
b) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.Čl. 8
Povinnosti predsedu rady školy alebo rady školského zariadenia


1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
2. Predsedu rady školy v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady školy v plnom rozsahu.
3. Predseda rady školy:
a) predkladá na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie,
b) zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy,
c) vypracováva výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
4. Výročná správa obsahuje najmä:
a) prehľad činností, realizovaných radou školy v kalendárnom roku,
b) prípadné zmeny v zložení rady školy,
c) prehľad o hospodárení.
Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy a na webovom sídle školy (šk. zariadenia). Jedno vyhotovenie výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.


Čl. 9
Vonkajšie vzťahy rady školy


1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok bezodkladne po jeho schválení a prizýva ich podľa potreby na zasadnutia rady školy.
2. Riaditeľ školského zariadenia poskytuje na zasadnutie rady školského zariadenia vhodnú miestnosť, predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a podľa možností zabezpečuje materiálno-technické vybavenie. Riaditeľ školy zabezpečuje zverejnenie oznámení o zasadnutí rady školy a výročné správy rady školy v sídle školy na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle školy.


Čl. 10
Hospodárenie rady školy


1. Rada školského zariadenia zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školského zariadenia.
2. Rada školského zariadenia nemá vlastný majetok.


Čl. 11
Záverečné ustanovenia


1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školského zariadenia dňa 20.09.2016, aktualizácia štatútu bola schvalená 24.03.2023.
2. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školského zariadenia.


V Hlohovci dňa 24.03.2023

Mgr. Marta Ondrišová
podpis predsedu rady školy

Pridané: 24.04.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk