Náša FB stránka

Propozície Putujeme za ľudovou piesňou 2023

Trnavské osvetové stredisko a
Centrum voľného času Hlohovec

Súťažná prehliadka ľudovej piesne
Organizátori:
Centrum voľného času Hlohovec
Trnavské osvetové stredisko

Termín:
26.04.2023 o 8,30 hod.
prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 16 rokov zo ZŠ a ZUŠ (výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v kategórii ľudové hudby, ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola súťaže maximálne 18 rokov.)
2. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
3. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň z regiónu a piesne aj tematicky vybrať
4. Piesne musia byť interpretované spamäti
5. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
6. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez obmedzenia veku
7. V kategórii VII. súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.)

Súťažné kategórie • I.ktg – sólisti speváci 1.-3.ročník maximálne - 5 minút
• II.ktg – sólisti speváci 4.-6.ročník
• III.ktg – sólisti speváci 7.-9.ročník

• IV.ktg – spevácke duá 1.-5.ročník maximálne - 5 minút
• V.ktg – spevácke duá 6.-9.ročník

• VI. ktg – spevácke skupiny 1. – 9. ročník (3 – 12 členov) – maximálne 5 minút
Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny v okresnom kole je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez vekového ohraničenia.

• VII. ktg. – sólisti inštrumentalisti 1.- 9 ročník (tradičné ľudové hudobné nástroje) – maximálne 5 minút
Hudobný sprievod inštrumentalistu nie je povolený.
Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

• VIII. ktg. – ľudové hudby 1. – 9. ročník (3 – 8 členov) – maximálne 5 minút
(v okresnom kole je povolená hra z nôt))

V kategórií ľudových hudieb je v rámci súťažného vystúpenia povolené účinkovanie jedeného pedagóga, ktorý môže hrať na hudobnom nástroji sprievodnej funkcie (kontrabas, husľová/violová kontra, cimbal, akordeón/heligónka) a v odôvodnených prípadoch aj melodickej funkcie (pedagóg môže doplniť hudobné zoskupenie ako druhý huslista alebo hráč na inom melodickom nástroji, v prípade, že si to vyžaduje charakter hudobného materiálu), ktorý je uvedený v prihláške a preukázateľne pripravoval súťažiacu kapelu na súťažné kolo. Pedagóg nemá povolené viesť kapelu ako primáš ľudovej hudby.

Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
• repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
• dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
• spracovanie hudobného materiálu
• technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
• celkový umelecký dojem


V roku 2023 je okresné kolo súťaže NEPOSTUPOVÉ, na vyššom stupni sa v tomto roku uskutoční súťaž detských folklórnych súborov.


Prihláška (doc)


Pridané: 01.03.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk