Náša FB stránka

PROPOZÍCIE OKRESNÉHA KOLA VO VYBÍJANEJ ŽIAČOK ZŠ pre školský rok 2022/2023

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor : RÚŠS Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Termín a miesto: I. skupina: 7. 2. 2023 o 10, 00 hod. ZŠ Podzámska ul. Hlohovec
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ sv. Jozefa Hc, ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Bojničky
II. skupina: 14. 2. 2023 o 10, 00 hod. ZŠ s MŠ Koperníkova ul. Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ Leopoldov, ZŠ s MŠ Madunice
III. skupina: 14. 2. 2023 o 11, 00 hod. ZŠ s MŠ Koperníkova ul. Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ s MŠ Pastuchov
Finále: 17. 2. 2023 o 10, 00 hod. ZŠ Podzámska ul. Hlohovec
Kategória: Žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Družstvo tvorí 12 hráčok.
Účastníci: Žiačky ZŠ
Podmienka účasti: • Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: .......

Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.
Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
Prezentácia: V mieste konania podujatia.
Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy.
b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas)
Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom.
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel vybíjanej.
Hrací systém a hrací čas: Hrací systém: Každý s každým v 3 skupinách + finále.

Hrací čas: 2 x 7 minút.
Hracie lopty: Volejbalová lopta.
Výstroj: Dresy, lopty, športová obuv.
Hodnotenie: Zápis o stretnutí – link – dať prepojenie na www.sutaze.skolskysport.sk (podľa danej kategórie)
Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom https://sutaze.skolskysport.sk/stranka/diplomy/ ceny
Protesty:
Organizačný štáb: Alena Mišáková, Lucia Kováčová
Rozhodcovia: Dušan Kováč
Financovanie:
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Iné:
Zdravotná služba:
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov.
Kontaktná osoba:
Časový rozpis: Podľa propozícií
Poradie stretnutí: Podľa rozlosovania
Odborný garant súťaže:Dátum: 24. 1. 2023

Propozície vystavil: Alena Mišáková
CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 28.01.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk