Náša FB stránka

Hollého pamätník 2023 - PROPOZÍCIE

Trnavské osvetové stredisko
a centrá voľného času v trnavskom regióne

organizujú


súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie (ktorá je súčasťou 69. r. Hviezdoslavovho Kubína)

Ciele súťaže:

Viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti.
Vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes.
Prostredníctvom stretnutí s odborníkmi sprostredkovať recitátorom a pedagógom najnovšie poznatky a metódy práce s literárnym textom.
Kategorizácia účastníkov: Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

Súťaž sa rozdeľuje na:

A/ Súťaž jednotlivcov:
umelecký prednes detí:

I. kategória – žiaci 2. - 4. ročníka základných škôl
II. kategória - žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ a prímy osemročných gymnázií
III. kategória žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty osemročných gymnázií

umelecký prednes mládeže:
IV. kategória – žiaci stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)

umelecký prednes dospelých:
V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola) Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

B/ Súťaž kolektívov:
I. kategória - detských recitačných kolektívov a divadiel poézie (s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov)
II. kategória - divadiel poézie a recitačných kolektívov (s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov)

PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

1.1. Prihlasovanie
1.1.1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty.
1.1.2. Žiaci I. – III. kategórie a recitátori IV. kategórie majú právo prihlásiť sa do triedneho, resp. školského kola v škole, ktorú navštevujú. Deti v domácom vzdelávaní sa prihlasujú do súťaže kmeňovej, resp. skúšobnej školy alebo základnej umeleckej školy. Ak sa školské kolá v uvedených školách nekonajú, môže pre nich základné kolo organizovať príslušné občianske združenie. Individuálne problémy rieši Národné osvetové centrum.
1.1.3. Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
1.1.4. Ak sa školské kolá na stredných školách nekonajú, recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa do súťaže okresného kola podľa miesta bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že kultúrne inštitúcie okresné kolá neorganizujú, recitátori IV. – V. kategórie majú právo prihlásiť sa do vyšších kôl súťaže (regionálne – trnavský región – okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec), avšak do najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia organizuje. Títo recitátori sa prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
1.1.5. Kolektívy sa prihlasujú do okresných/regionálnych kôl podľa miesta svojho pôsobenia prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Prihlasuje ich vedúci alebo zriaďovateľ súboru.
1.1.6. V prípade, že sa nemení veková kategória, tak: Recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoštátnej súťaži a prehliadke Hviezdoslavov Kubín v predchádzajúcom roku, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku do súťaže v krajskom kole. Podobne tí, čo sa zúčastnili na krajskom kole, môžu nastúpiť v regionálnom/okresnom kole. Tí, čo sa zúčastnili na regionálnom kole, môžu nastúpiť do okresného kola. Tí, ktorí sa zúčastnili na okresnom kole, môžu nastúpiť do obvodného/školského kola a účastníci obvodných kôl môžu nastúpiť do školského kola súťaže. Detských recitátorov nastupujúcich do obvodného/okresného kola prihlasujú školy. Od okresných kôl vyššie sa recitátori prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Prihlasujú sa do príslušného kola, na ktoré majú podľa uvedených zásad právo.
1.2. Súťažné podmienky
1.2.1. Súťaž sa koná v prednese slovenskej a svetovej básnickej a prozaickej (nie dramatickej!) literatúry v slovenskom jazyku.
1.2.2. Recitátori a kolektívy prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a s tou istou inscenáciou hry, ktorými sa prezentujú v základnom stupni súťaže.
1.2.3. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
1.2.4. Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil, alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží (Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička a ďalšie).
1.2.5. Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie súťažného textu prednesu vo formáte Word, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní. V texte treba zachovať grafické členenie veršov a strof, odsekov podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora, prekladateľa, názov a zdroj textu, prípadne upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval.
1.2.6. Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti.
1.2.7. Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky spracovaného scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie vo formáte Word. Text sa vkladá ako príloha do elektronického prihlasovania.

Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty.
Časový limit pre detský prednes poézie je maximálne 5 minút, pre prednes prózy maximálne 6 minút v I. a II. kategórii, v III. kategórii pre prednes poézie maximálne 6 min. a prednes prózy maximálne 8 minút.
Umelecký prednes poézie mládeže a dospelých maximálne 8 minút, pre umelecký prednes prózy maximálne 10 minút v IV., V. kategórii. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
Súťaž na každom stupni vyhodnocuje kolektív odborníkov, ktorých určuje organizátor súťaže.

Z krajskej súťaže vyberajú členovia porôt programovej komisie celoslovenskej prehliadky súťaže v detskom a umeleckom prednese a v tvorbe recitačných kolektív a divadiel poézie spravidla z 1. miest (v prípade vysokej umeleckej úrovne aj z nižších miest) na celoslovenskú prehliadku a súťaž recitátorov I. – V. kategórie. Výber recitátorov potvrdí programová komisia celoslovenskej prehliadky na základe umeleckých a programových požiadaviek celoštátneho podujatia.

Celoslovenské kolo sa organizuje s odbornou a finančnou garanciou Národného osvetového centra 21 – 24.6. 2023 v Dolnom Kubíne.

Hodnotiace kritériá v detskom a umeleckom prednese

Dramaturgická príprava predlohy


Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora


Pôsobivosť prednesu na poslucháča

HODNOTIACE Kritériá recitačných kolektívov a divadiel poézie

Dramaturgia


Javiskové stvárnenie


Zameranosť na diváka


Okres HLOHOVEC:
Hollého pamätník – okresné kolo - Hlohovec
4.4.2023 – 8,30 h – 1. ktg. poézia, próza, 2. ktg. próza
5.4.2023 - 8,30 h - 2. ktg. poézia, 3. ktg. poézia, próza

Miesto konania: Centrum voľného času Dúha
Organizátor: Centrum voľného času Dúha
Prezentácia: 8,00 h.

Organizátori školských kôl prihlasujú postupujúcich recitátorov do okresného kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať od 20.2.2023 do 24.3.2023.
Pridané: 15.12.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk