Náša FB stránka

Pokyny na olympiády 2019/2020

Vážení riaditelia a učitelia ZŠ, ZŠ s MŠ a OGY v okrese Hlohovec,

organizáciu predmetových olympiád a postupových súťaží v okrese Hlohovec bude aj v školskom roku 2019/2020 zabezpečovať Centrum voľného času Dúha v Hlohovci. Z dôvodu bezproblémového priebehu všetkých súťaží Vás žiadame o rešpektovanie nasledujúcich pokynov:

Súťaže prebiehajú podľa platného termínovníka na šk. rok 2019/2020 zostaveného Iuventou. Termínovník aj propozície súťaží si môžete stiahnuť na stránke www.olympiady.sk . Stránku odporúčame sledovať.

Škola zasiela CVČ Dúha výsledkovú listinu školského kola a prihlášku žiaka/žiakov do obvodného kola podľa rozpisu z CVČ Dúha, ktorý vám zasielame v prílohe. Prihlášky, ktoré prídu po stanovenom termíne nebudú akceptované. Prihlášky vám budú poslané spolu s týmito pokynmi. Ostatné tlačivá a prihlášky je možné si stiahnuť z www.olympiady.sk .

V prihláškach je potrebné vypisovať mená a priezviská čitateľne, paličkovým písmom (celé meno a priezvisko). Pri súťaži Pytagoriáda treba uviesť aj body dosiahnuté v školskom kole . Žiakov prihlasujte podľa organizačných poriadkov jednotlivých súťaží.

Pozvánky na okresné kolá súťaží budú zverejnené na stránke OÚ Trnava, odbor školstva www.minv.sk/?pozvokhc_ksutt.

Na postupové kolá – www.minv.sk/?sutaze_ksutt.

Prosíme riaditeľov škôl, aby uvoľňovali členov poroty na olympiádu, súťaž.

Začiatok súťaže bude vždy o 8.30 hod, prezentácia 8.00 – 8.30 hod. Olympiády sa budú konať v CVČ Dúha, Koperníkova 24. V prípade, že sa olympiáda bude konať na inom mieste, budete o zmene včas informovaní v pozvánke.

Žiaci prídu a odídu v sprievode pedagogického dozoru, prinesú si so sebou prezuvky a pomôcky potrebné na olympiádu (súťaž).

Občerstvenie pre súťažiacich a porotu zabezpečuje OÚ Trnava, odbor školstva cez CVČ Dúha Hlohovec.

Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže

V prípade nejasností informácie k organizácii olympiád a súťaží podajú pracovníčky CVČ Dúha. Môžete ich kontaktovať na e-mail: duhahc@cvcduha.sk a na tel. číslach: 033/7342084, 033/7342082, 0911288350. Informácie nájdete tiež na stránke CVČ Dúha www.cvcduha.sk a na stránke OÚ Trnava, odbor školstva (http://www.minv.sk/?sutaze_ksutt)

S pozdravom

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČPridané: 29.10.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk