Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 23.09.2019

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Plán práce CVČ Dúha na školský rok 2019/2020
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol.roku 2018/2019
4. Schválenie programu zasadnutí na rok 2020
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov a riaditeľku školského zariadenia Mgr. Luciu Kováčovú. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s rozpracovaným plánom práce na školský rok 2019/2020. Plán obsahuje celkovú stratégiu činnosti CVČ, plány oddelení v CVČ, súbor ZÚ, ktoré budú pracovať v CVČ, spoluprácu s ostatnými organizáciami. Nakoľko sa ešte stále deti prihlasujú do záujmových útvarov, plán nie je uzatvorený. Do ponuky CVČ tento školský rok pribudli nové záujmové útvary: Lego Robotika I., II, II, IV., V. a Tanečná prípravka pre MŠ sa rozbehla v minulom roku a pribudla Baletná škola, Šport zdravej chrbtice a Yoga so Sim. Priebežný počet zapísaných žiakov do záujmových útvarov bude známy začiatkom októbra. Predpokladá sa, že deti sa budú prihlasovať aj v priebehu školského roka. Školy sa prihlasujú na okresné kolá športových súťaží a na olympiády, ktoré budú organizované počas školského roka.

K bodu č. 3
Na zasadnutí RŠZ, riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v školskom roku 2018/2019. Správa obsahuje identifikačné údaje o organizácii a zriaďovateľovi. Správa obsahuje údaje o zamestnancoch a ich kvalifikačných predpokladoch, o absolvovanom vzdelávaní zamestnancov. Minulý školský rok bolo prihlásených v CVČ do ZÚ a Klubov CVČ spolu 485 členov. V príležitostnej činnosti sa zorganizovalo 142 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 8 888 účastníkov. Podujatia sa organizovali aj v spolupráci s ďalšími organizáciami mesta a okresu. Patria sem predmetové olympiády, recitačné, spevácke, športové súťaže, celomestské podujatia a vzdelávacie podujatia, besedy, výstavy, exkurzie, návštevy divadiel. Počas letnej činnosti sa zorganizovalo 7 prímestských a 1 pobytový tábor s počtom detí 217. Správa obsahuje ešte údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach v ktorých CVČ pracuje, , údaje o finančných podmienkach a vyhodnotenie koncepčného zámeru v danom školskom roku. Posledným bodom sú návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej, materiálno-technickej úrovne a v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Priložené sú vyhodnotenia jednotlivých oddelení za daný školský rok.

K bodu č.4
Mgr. Marta Ondrišová – predsedníčka RŠZ oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2020. Rada ŠZ , všetci prítomní členovia plán zasadnutí jednohlasne schválili.

K bodu č.5
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.6
Uznesenie.
Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie:
- Správu o výsledkoch a podmienkach o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha za školský rok 2018/2019
- Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie plán zasadnutí RŠZ na rok 2020. Plán zasadnutí RŠZ bude priložený ku zápisnici. K bodu č.7
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 23.09. 2019Pridané: 30.09.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk