Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 15.03.2019

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ v I. polroku škol. roka 2018/2019
3. Informácie k príprave letnej činnosti
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ. Prítomným oznámila zmenu v zložení RŠZ, ku dňu 10.03.2019 bol odvolaný Ing. Patrik Voltmann a ku dňu 11.03.2019 bola delegovaná Mgr. Iveta Moravcová. Ostatní delegovaní zástupcovia zostávajú bezo zmeny.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ riaditeľka CVČ Dúha, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s polročným hodnotením činnosti CVČ školského roka 2018/2019. V I. polroku školského roka 2018/2019 pracovalo v CVČ 37 záujmových útvarov a 6 Klubov CVČ s počtom 485 členov. V II. polroku sa počet záujmových útvarov zvýšil na 39, pribudol ďalší krúžok Lego robotika a Anglický jazyk pre MŠ A. Felcána Hlohovec. Záujmové útvary vedie 6 interných a 11 externých pracovníkov. Počet detí navštevujúcich ZÚ je stále stabilne rovnaký. S dobrým ohlasom sa stretla aj ďalšia novinka – Tanečná prípravka v MŠ.

K bodu: č. 3
Riaditeľka CVČ oboznámila prítomných s plánovanou činnosťou na II. polrok školského roka, s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných táborov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke CVČ Dúha. Tábory po zverejnení ponuky na webovej stránke CVČ Dúha sú už všetky obsadené. Pobytový tábor sa tento školský rok uskutoční v penzióne Roháčan v Hutách v Západných Tatrách.

K bodu č. 4
Riaditeľka CVČ zhodnotila činnosť CVČ v prvom polroku kladne, všetky naplánované aktivity sa uskutočnili a prebiehajú aj nasledovnom období. Členom RŠZ boli predložené mesačné plány, kde mohli vidieť aj príležitostnú činnosť v CVČ. Oboznámila prítomných s investíciami do CVČ. Pani riaditeľka informovala o požiadavke o navýšenie finančných prostriedkov na HHM a na zaradenie do rozpočtu aj financie na úpravu schodov a vstupu do CVČ, ktoré je v havarijnom stave, a na vymaľovanie chodieb v CVČ .

K bodu č.5
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 20.03. 2019
Pridané: 25.03.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk