DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY 2018 - Propozície

regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí


Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Organizátor: Trnavské osvetové stredisko
Termín: 06. 04. 2018
Miesto: KD Križovany nad Dudváhom

Charakteristika súťaže
1. Regionálna súťaž Detský festival ľudovej hudby je základným stupňom súťaže, vrcholným podujatím je celoštátna súťaž Vidičanova Habovka
2. Súťaž je určená deťom a mládeži
3. Súťažiť môžu detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti
4. Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená
5. Súťaž sa koná každé dva roky

Ciele súťaže
• Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru
• podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti;
• umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných;
• poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty;
• podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu;
• objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Súťažné kategórie

I. Detské ľudové hudby
Počet členov: 3 – 8
Trvanie výstupu: 3 – 5 minút
Nástrojové zloženie: musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t. j. husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza spracovaný hudobný materiál. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.

Zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

Hra z nôt nie je povolená!

II. Detské spevácke skupiny
Počet členov: 3 – 12.
Trvanie výstupu: 3 – 5 minút
Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

III. Sólisti speváci, spevácke duá
Počet členov: 1 – 2
Trvanie výstupu: 3 – 5 minút
Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

IV. Sólisti inštrumentalisti
Počet členov: 1
Trvanie výstupu: 3 – 5 minút
Hudobný nástroj, na ktorom inštrumentalista hrá, musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, atď.)
Inštrumentalista účinkuje sám, hudobný sprievod nie je povolený Sprievodný súbežný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. Odporúča sa hrať na jednom hudobnom nástroji v rámci jedného súťažného čísla.

Podmienky pre súťažiacich
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí sú členmi niektorého detského folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne, vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.
2. Do základného t.j. regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, alebo bydliska.
3. Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí riadne vyplniť prihlášku.
4. Účinkujúci môže súťažiť a prechádza všetkými stupňami súťaže len s jedným a tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže.
5. V roku konania celoštátneho kola súťaže môžu mať všetci účinkujúci maximálne 16 rokov. Výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v 1. kategórii (detské ľudové hudby), ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.
6. Odporúča sa interpretovať hudobný materiál regiónu, z ktorého pochádza interpret/interpreti.

Kritéria hodnotenia

všeobecne:

a. repertoár – výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, dramaturgická výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla, spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov,
b. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho, regionálneho),
c. technická a interpretačná úroveň súťažiacich,
d. celkový prejav;


v kategórii I. detské ľudové hudby:
a. intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia,
b. interpretačná technika hry na jednotlivých hudobných nástrojoch,
c. vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu,
d. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov ansámblového prejavu (ozdobná technika, harmonicko-rytmický sprievod);

v kategórii II. detské spevácke skupiny:
a. súznenie skupinového spevu,
b. vyváženosť jednotlivých hlasových skupín,
c. kvalita hlasov (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah),
d. intonácia
e. dodržiavanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región,
f. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región;

v kategórii III. sólisti speváci, spevácke duá:
a. kvalita hlasu (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah),
b. intonácia,
c. technika spevu,
d. dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región,
e. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región;

v kategórii IV. sólisti inštrumentalisti:
a. interpretačná technika hry,
b. výber piesní zodpovedajúci typu nástroja,
c. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov,
d. originalita a individuálny prístup k spracovaniu hudobného materiálu,
e. prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností, ak to dovoľuje charakter regiónu a typ hudobného nástroja, primárne sa však hodnotí hra na hudobnom nástroji.

Z každej úrovne môže za každú súťažnú kategóriu postúpiť do vyššej úrovne maximálne jeden súťažný výkon.* Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo navrhnúť dva postupy, prípadne postup neudeliť.

* Ak je súťažná prehliadka organizovaná pre viac okresov, tak v každej kategórií postupuje jeden výkon z každého okresu.

Práva a povinnosti súťažiacich

Súťažiaci sú povinní:
• akceptovať pravidlá a podmienky súťaže
• rešpektovať pokyny organizátora súťaže
• prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu a nepretvoria súťažné číslo od svojej podstaty.

Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov bez nároku na odmenu k využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely TOS a NOC, k čomu vyhlasovateľ predpokladá súhlas všetkých zúčastnených. Zúčastnené kolektívy a jednotlivci sú povinní prispôsobiť sa stanoveným propozíciám a všetkým ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom súťažnej prehliadky.

Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícií vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

UPOZORNENIE!
Základným stupňom tejto súťaže nie je okresná súťaž Putujeme za ľudovou piesňou, základným stupňom je regionálna súťaž Detský festival ľudovej hudby, mnohokrát prichádza k mýleniu si pojmov, my ako organizátori berieme do regiónu víťazov z okresných kôl Putujeme za ľudovou piesňou – z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, ktorá je primárne určená žiakom ZŠ. Súťaž Detský festival ľudovej hudby je primárne určená deťom a mládeži, ktorí pôsobia v detskom folklórnom kolektíve, ľudovej hudbe, speváckej skupine alebo ako sólový spevák, či hráč na hudobný nástroj.

Prihlášky posielajte na uvedené kontaktné údaje , najneskôr do 26.3. 2018


Kontakt:
Veronika Behúlová
metodik pre folklór
Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27, 917 02 Trnava
+421 903 420 767, behulova.veronika@zupa-tt.sk

Pridané: 21.01.2018
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.