Putujeme za ľudovou piesňou 2018 - propozície

súťažná prehliadka ľudovej piesne

Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava
a Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany

Organizátori:
Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava

Termín:
28.03.2018 o 8,30 hod.
prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 16 rokov zo ZŠ
2. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
3. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň regiónu a piesne aj tematicky vybrať
4. Piesne musia byť interpretované spamäti
5. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
6. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku
7. V kategórii VII. súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. *)

Súťažné kategórie
V párnom roku konania súťaže t.j. rok 2018, budú do súťaže zaradené aj kategórie VI. – spevácke skupiny, VII. – inštrumentalisti a VIII. – ľudová hudba.

I.ktg - sólo 1.-3.ročník maximálne - 5 minút
II.ktg - sólo 4.-6.ročník
III.ktg - sólo 7.-9.ročník

IV.ktg - duo 1.-5.ročník maximálne - 5 minút
V.ktg - duo 6.-9.ročník

VI. ktg – spevácke skupiny 1. – 9. ročník (3 – 12 členov) – maximálne 8 minút
VII. ktg. – inštrumentalisti 1.- 9 ročník (tradičné ľudové hudobné nástroje)– maximálne 5 minút
VIII. ktg. – ľudová hudba 1. – 9. ročník (3 – 8 členov) – maximálne 5 minút

Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny v okresnom kole je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez vekového ohraničenia, avšak do regionálneho kola súťaže Detský festival ľudovej hudby sa vek sprevádzajúceho inštrumentalistu alebo hudby v zmysle nových propozícií ohraničil na 18 rokov. To znamená, že postupujúcich na región môže sprevádzať muzikant alebo kapela v maximálnom veku 18 rokov.

*) Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

Z okresného kola postupujú do regionálneho kola iba súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v každej vekovej kategórií.

Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
- repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
- spracovanie hudobného materiálu
- technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
- celkový umelecký dojem

Prihláška do okresného kola súťaže Putujeme za ľudovou piesňou 2018


Pridané: 21.01.2018
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.