Zasadnutie RŠZ konaného dňa 16.06.2017

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o letnej činnosti v školskom roku 2016/2017
3. Zhodnotenie podujatí organizovaných v II. polroku 2016/2017
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Predsedníčka oboznámila prítomných s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných táborov. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na www stránke CVČ Dúha. K termínu zasadnutia RŠZ bola kapacita letných táborov na 100% obsadená. Tábory budú prebiehať každý týždeň od začiatku letných prázdnin, uskutoční sa 1 veľký pobytový tábor a 8 prímestských táborov. Jeden prímestský tábor bude realizovať výlety v regióne Trnavského kraja, tento tábor bude financovaný z TTSK, kde sa CVČ zapojilo do výzvy na projekt a dopadol úspešne.

K bodu č. 3
Na zasadnutí RŠZ, riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s hodnotením činnosti CVČ v II. polroku školského roka 2016/2017. Hodnotenie obsahovalo počty krúžkov k II. polroku, ktoré sa nezmenili, ak sa nejaké deti odhlásili, počet sa doplnil s novoprihlásenými deťmi, počet detí navštevujúcich ZÚ je stále stabilne rovnaký. CVČ spolupracovalo na podujatiach organizovaných v meste Hlohovec, napr: Medzinárodný chodecký míting. CVČ zorganizovalo podujatia z výziev TTSK – Moja prvá olympiáda – súťaž pre prvákov hlohovských škôl, aby si aj prváčikovia spolu zasúťažili v niekoľkých disciplínach, nakoľko iné športové súťaže pre prvákov nie sú. Okrem toho úspešne prebehla tradičná súťaž hlohovských ZŠ - Hlohovské hry mládeže, ktorú organizovalo CVČ a tiež spolupracovalo pri realizácii stredoškolských HHM, CVČ bolo aj organizátorom Majstrovstiev Slovenska v hádzanej pre SŠ – Gaudeamus Igitur, kde sa stretli družstvá študentov jednotlivých krajov Slovenska. Takisto prebehlo Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád, kde dostali diplomy a ceny všetci umiestnení v jednotlivých olympiádach, ktoré prebehli počas školského roka 2016-2017. Okrem toho boli v oblasti športu a spoločenských vied, v olympiádach a iných súťažiach ocenené talenty, reprezentanti a najúspešnejšie školy nášho mesta a okresu poukážkami od OZ Fraštačania. Všetky podujatia prebehli v plánovaných termínoch a stretli sa so spokojnosťou a uznaním od zúčastnených strán.

K bodu č.3
Predsedníčka RŠZ Marta Ondrišová a riaditeľka CVČ Lucia Kováčová poďakovali za výbornú spoluprácu s inými organizáciami v meste, so Športovou halou pri športových súťažiach, OZ Fraštačania za podporu pri Slávnostnom vyhodnotení predmetových olympiád a oceňovaní najúspešnejších škôl a žiakov.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v uplynulom volebnom období činnosti RŠZ.

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Marta Ondrišová

V Hlohovci 16.06. 2017
Pridané: 10.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.