Úvod

Neprehliadnite:

Prihlasovať na letné tábory sa bude dať po jarných prázdninách.


Centrum voľného času Dúha je mestská rozpočtová organizácia.

Spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočné využívanie voľného času, spojené s výchovným pôsobením.

Pravidelná záujmová činnosť je prevažnou formou činnosti centra. Činnosti jednorázové, alebo krátkodobé, ponuky záujmového, rekreačného a relaxačného charakteru a voľné využívanie jednotlivých priestorov realizuje CVČ Dúha počas pracovného týždňa i v dňoch pracovného voľna.

CVČ Dúha rozvíja nielen tradičné, už osvedčené konkrétne aktivity, ale hľadá aj nové metódy a formy prevencie a ochrany detí a mládeže pred všetkými druhmi sociálno-patologických javov a pri tom chceme v oveľa väčšej miere spolupracovať s rôznymi občianskymi združeniami, školami, štátnymi a neštátnymi inštitúciámi v našom regióne.© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.