Náša FB stránka

PROPOZÍCIE OKRESNÉHA KOLA V Street basket ZŠ – žiaci, žiačky pre školský rok 2022/2023

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor : RÚŠS Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Termín a miesto: Žiaci: 15. 11. 2022 o 9, 00 hod. – ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ sv. Jozefa Hc, ZŠ s MŠ Madunice
Žiačky: 18. 11. 2022 o 10, 00 hod. – ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ Madunice
Kategória:
Žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012
Družstvo tvorí 5 hráčov / 3 hráči v poli + 2 náhradníci/
Účastníci: Žiaci a žiačky ZŠ
Podmienka účasti: • Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: .......

Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.
Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
Prezentácia: V mieste konania podujatia.
Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú vedením školy.
b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas)
Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom.
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel basketbalu 3 x 3.
Hrací systém a hrací čas: Hrací systém:
každý s každým v skupinách + finále.

Hrací čas:
Hracia doba je 10 minút .
Hracie lopty: Basketbalová lopta č. 6
Výstroj: Športové oblečenie, obuv, lopta
Hodnotenie: Zápis o stretnutí – link – dať prepojenie na www.sutaze.skolskysport.sk (podľa danej kategórie)
Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom https://sutaze.skolskysport.sk/stranka/diplomy/ ceny
Protesty:
Organizačný štáb: Alena Mišáková, Lucia Kováčová
Rozhodcovia: Dušan Kováč
Financovanie:
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Iné: Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
Zdravotná služba:
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov.
Kontaktná osoba:
Časový rozpis: Podľa propozícií
Poradie stretnutí: Podľa rozlosovania
Odborný garant súťaže:Dátum: 27. 10. 2022

Propozície vystavil: Alena Mišáková
CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 03.11.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk