Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 15.10.2020

Prítomní: viď prezenčnú listinu / mailová komunikácia/

Program:
1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol.roku 2019/2020

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová odoslala členom RŠZ mailom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v školskom roku 2019/2020. Správa obsahuje identifikačné údaje o organizácii a zriaďovateľovi. Správa obsahuje údaje o zamestnancoch a ich kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov. Minulý školský rok pracovalo v CVČ 37 ZÚ a 5 Klubov CVČ s počtom 470 členov. ZÚ v CVČ Dúha: anglický jazyk pre MŠ, dúhové dielničky, dúhový ateliér, varenie, strelecký, florbal, zumba, joga, tanečná prípravka, lego robotika, turistickým chodníkom, baletná škola, šport zdravej chrbtice. V príležitostnej činnosti sa zorganizovalo 78 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4063 účastníkov. Podujatia sa organizovali aj v spolupráci s ďalšími organizáciami mesta a okresu. Počas letnej činnosti sa zorganizovalo 7 prímestských a 1 pobytový tábor s počtom detí 224. CVČ sa zapojilo do projektovej činnosti, ktorých vyhlasovateľom bol TTSK a Nadácia Pontis. Dva boli zrušené a jeden úspešný. Správa obsahuje ešte údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach v ktorých CVČ pracuje, , údaje o finančných podmienkach a vyhodnotenie koncepčného zámeru v danom školskom roku. Posledným bodom sú návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej, materiálno-technickej úrovne a v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Priložené sú vyhodnotenia jednotlivých oddelení za daný školský rok.
Mnoho podujatí a projektov sa neuskutočnilo, nakoľko bola od 11. marca do 10. júna 2020 pozastavená činnosť CVČ kvôli pandemickej situácii v súvislosti s Covid – 19. Naďalej činnosť prebiehala v on-line priestore prostredníctvom facebooku a webovej stránky CVČ, kde sme zverejňovali aktivity pre krúžkarov a ostatné deti. Naši zamestnanci pomáhali dočasne v MŠ.
Od 11.6.2020 sa činnosť CVČ obnovila, záujmové útvary obnovili svoju činnosť, pracovali do konca školského roka. Počas prázdnin prebehli letné tábory.
V septembri prebehli nábory a zápisy do krúžkov na školský rok 2020/2021. V októbri už znova bola prerušená činnosť CVČ pre pandemickú situáciu na Slovensku. Zamestnanci CVČ vypomáhajú v ŠKD škôl Hlohovca.

Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie:
- Správu o výsledkoch a podmienkach o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha za školský rok 2019/2020 / mail so súhlasom a vzatím na vedomie sú založené/


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 09.11. 2020
Pridané: 22.04.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk