Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 24.06.2019

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o letnej činnosti v školskom roku 2018/2019
3. Vyhodnotenie podujatí organizovaných v II. polroku 2018/2019, vyhodnotenie okresných kôl olympiád, súťaží a športových súťaží v školskom roku 2018/2019
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu č.1

Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2

Riaditeľka CVČ Dúha oboznámila prítomných s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných táborov. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na www stránke CVČ Dúha. K termínu zasadnutia RŠZ bola kapacita letných táborov na 100% obsadená. Tábory budú prebiehať každý týždeň od začiatku letných prázdnin, uskutoční sa 1 veľký pobytový tábor a 7 prímestských táborov. Pani riaditeľka porovnala činnosť letnej činnosti CVČ Dúha v Hlohovci s CVČ v mestách okresu aj kraja. CVČ Hlohovec organizuje najviac letných táborov a snaží sa zabezpečiť letnú činnosť pre čo najväčší počet detí. Predsedníčka RŠZ doplnila informáciu o počtoch detí v táboroch a výletoch, lokalitách, ktoré deti navštívia počas letných táborov. V cene tábora majú deti zabezpečené poistenie, obed, pitný režim, vstupenky, cestovné, tvorivé dielne, hygienické potreby a lekárničku.

K bodu č. 3

Na zasadnutí RŠZ, predsedníčka RŠZ oboznámila prítomných s úspešnosťou žiakov na predmetových olympiádach v tomto školskom roku:
Počet odovzdaných diplomov – 89
počet zúčastnených škôl – 17
počet ocenených škôl - 13
počet predmetových olympiád:15
-Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9, Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7,Z8, Fyzikálna olympiáda – kat: E,F, Fyzikálna olympiáda – kat.G – Archimediáda, Chemická olympiáda – kat.D, Biologická olympiáda – kat. C, D, E, Geografická olympiáda – kat. E,F,G, Pytagoriáda – P3,P4,P5, Pytagoriáda – P6,P7,P8, Olympiáda AJ – ZŠ, Olympiáda AJ – SŠ, Olympiáda NJ – ZŠ, Olympiáda NJ – SŠ, Dejepisná olympiáda – kat.C,D,E,F , Olympiáda zo SJ a lit., Technická olympiáda,
+ Slávik Slovenska – spevácka súťaž
+ Šaliansky Maťko – recitačná súťaž

úspešnosť v krajských kolách:
OAJ ZŠ – Terézia Střelcová – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
OAJ – SŠ – Samuel Řeřicha – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
DO- SŠ – Michal Minarovský – 1. miesto – postup do celoslovenského kola
Pytagoriáda – Tomáš Miklovič – postup do celoslovenského kola
BIO – C – Jakub Tesár – 1. miesto – postup do celoslovenského kola

Spolu sme mali vyše 50 účastníkov v krajských kolách , z toho bolo 34 úspešných riešiteľov. Úspešný riešiteľ /umiestnenie od 2. miesta až po miesta, kde získali potrebný počet bodov na úspešné riešenie./
Úspechy zožali žiaci aj na krajských kolách Slávika Slovenska
–1. miesto - Petra Černá – postup na celoslovenské kolo
- 3. miesto Nina Oborová

Krajské kolo - Hollého pamätník
– 3. miesto - Viktória Machová – poézia I. kat.
- 3. miesto - František Kollár – poézia II. kat.
- 3. miesto – Andrej Matušňák – poézia III. kat.
- 1. miesto – Matej Kubiš – próza III. kat. – postup na Hviezdoslavov Kubín
- zvláštna cena – detský recitačný kolektív ZUŠ Hlohovec

Riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s hodnotením činnosti CVČ v II. polroku školského roka 2018/2019. Hodnotenie obsahovalo pedagogické, personálne, strategické, ekonomické ciele, ktoré boli splnené. V tomto školskom roku pribudli nové ZÚ: tanečná prípravka pre MŠ / 3/, lego robotika /5/. Počty krúžkov k II. polroku sa oproti I. polroku nezmenili, počet ZÚ – 38, 485 členov. Ak sa nejaké deti odhlásili, počet sa doplnil s novoprihlásenými deťmi, počet detí navštevujúcich ZÚ je stále stabilne rovnaký. Pani riaditeľka pochválila kolektív pracovníkov za spoluprácu, profesionalitu, komunikatívnosť, dobré medziľudské vzťahy. Poďakovala za výbornú spoluprácu a prácu odvedenú externými lektormi. V strategických cieľoch vyzdvihla spoluprácu so ZŠ na Koperníkovej ul. Hc, ZŠ Podzámskej ul. Hc, ZUŠ Hc a GIK Hc, ZŠ A. Felcána Hc pri organizovaní predmetových olympiád a športových súťaží. ZÚ sa presunuli do telocvične II. ZŠ a do Mestskej telocvične, využívame priestory aj vo Fitlande v Hc. Okrem predmetových olympiád a speváckych, recitačných súťaží sa zrealizovalo 24 okresných kôl športových súťaží, krajské kola v dejepisnej olympiáde, krajské kolo v hádzanej žiakov, 55. ročník Hlohovských hier mládeže, 50.roč. Jarného behu, 23.roč. Michalského behu do kopca. CVČ spolupracovalo na podujatiach Stredoškolské športové hry, Hlohovské hry detí, Medzinárodný chodecký míting, Deň kvetov, atď. Tradične prebehla aj Moja prvá olympiáda – súťaž pre prvákov hlohovských škôl, aby si aj prváčikovia spolu zasúťažili v niekoľkých disciplínach, nakoľko iné športové súťaže pre prvákov nie sú. Takisto prebehlo vo výbornej spolupráci s OÚ Trnava Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád, kde dostali diplomy a ceny všetci umiestnení v jednotlivých olympiádach, ktoré prebehli počas školského roka 2018-2019. Okrem toho boli v oblasti športu a spoločenských vied, v olympiádach a iných súťažiach ocenené talenty, reprezentanti nášho mesta a okresu. Prebehli všetky plánované výtvarné súťaže a výstavy, vianočné tematické súťaže, prehĺbila sa spolupráca s divadlami v Trnave, Nitre a Bratislave, realizujeme a zabezpečujeme pre školy divadelné predstavenia, o túto spoluprácu je veľký záujem. Prebehli a ešte budú prebiehať počas letnej činnosti návštevy včelárskych skanzenov v súlade s POPS na školské roky 2016/2017 – 2018/2019 . Všetky podujatia prebehli v plánovaných termínoch a stretli sa so spokojnosťou a uznaním od zúčastnených strán.

Z ekonomického hľadiska je aj naďalej cieľom efektívne nakladať s finančnými prostriedkami od zriaďovateľa v súlade s rozpočtovými pravidlami. Bola poskytnutá dotácia na opravu schodov, zábradlia pri vstupe do CVČ, ktoré je v havarijnom stave a v spolupráci s nájomcom a zriaďovateľom plánuje CVČ uskutočniť ešte vymaľovanie priestorov CVČ a opravu sociálnych zariadení.

K bodu č.4

Predsedníčka RŠZ Marta Ondrišová a riaditeľka CVČ Lucia Kováčová poďakovali za výbornú spoluprácu s mestom Hlohovec, inými organizáciami, školami v meste, za podporu pri Slávnostnom vyhodnotení predmetových olympiád a oceňovaní najúspešnejších žiakov, aj pri iných podujatiach, organizovaných pre verejnosť. Externým pracovníkom za výborne odvedenú prácu v ZÚ a spoluprácu členom RŠZ za pomoc a spoluprácu počas celého školského roka.

K bodu č.5

Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne. K letnej táborovej činnosti padli návrhy na navýšenie prímestských a pobytového tábora pre veľký záujem zo strany rodičov, hľadali sa riešenia tejto situácie. Momentálne je situácia riešená otvorením letných škôl v ZŠ v Hlohovci. Nakoľko v CVČ prebiehajú tábory celé leto, letné školy budú určite prínosom. K ZÚ Mgr. Iveta Moravcová uviedla , že po kontrole ZÚ v školách a zariadeniach bolo zistené nedostatky v práci ZÚ, preto budú kontroly ZÚ prebiehať od budúceho školského roku každý mesiac. Mgr. Iveta Moravcová zároveň pochválila realizáciu podujatia Slávnostné vyhodnotenie olympiád. Diskusia prebehla aj ohľadom úpravy priestorov CVČ a parkovania pred zariadením CVČ.

K bodu č.6

Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť na zasadnutí RŠZ.

Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 24.06. 2019




Pridané: 27.06.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk