Náša FB stránka

Hollého pamätník 2019 - PROPOZÍCIE

Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava
a centrá voľného času v regióne Trnava


súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy , v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Ciele súťaže:
Viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti.
Vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes.
Prostredníctvom stretnutí s odborníkmi sprostredkovať recitátorom a pedagógom najnovšie poznatky a metódy práce s literárnym textom.

Kategorizácia účastníkov: Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty. Súťaž sa rozdeľuje na:

A/ Súťaž jednotlivcov:
umelecký prednes detí:
I. kategória – žiaci 2. - 4. ročníka základných škôl
II. kategória - žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ a prímy osemročných gymnázií
III. kategória žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty osemročných gymnázií

umelecký prednes mládeže:
IV. kategória – žiaci stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)

umelecký prednes dospelých:
V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy..

B/ Súťaž kolektívov:
I. kategória - detských recitačných kolektívov a divadiel poézie (s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov)
II. kategória - divadiel poézie a recitačných kolektívov (s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov)

Do súťaže sa prihlasuje vyplnením prihlášky elektronicky, ktorú treba poslať na mailovú adresu organizátora obvodného/okresného kola. Na súťaž je potrebné priniesť aj v tlačenej forme kópiu informovaného súhlasu rodiča/ zákonného zástupcu s účasťou na súťaži dieťaťa).
Podmienkou účasti jednotlivcov a kolektívov je zaslanie elektronicky spracovaného súťažného textu prednesu vo formáte Word. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov i zostavovateľa scenára organizátorom súťaže.

Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom.

Časový limit pre detský prednes poézie je maximálne 5 minút, pre prednes prózy maximálne 6 minút v I. a II. kategórii, v III. kategórii pre prednes poézie maximálne 6 min. a prednes prózy maximálne 8 minút.

Umelecký prednes poézie mládeže a dospelých maximálne 8 minút, pre umelecký prednes prózy maximálne 10 minút v IV., V. kategórii. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.

Súťaž na každom stupni vyhodnocuje kolektív odborníkov, ktorých určuje organizátor súťaže. Súťaž sa koná v prednese slovenskej a svetovej, básnickej a prozaickej (nie dramatickej) literatúry v slovenskom jazyku.

Priebeh súťaže a pravidlá postupu:

Jednotlivci začínajú súťaž v základnom - triednom, resp. školskom kole, kolektívy sa prihlasujú u organizátorov obvodného kola pre okres Trnava a do okresného kola súťaže v okresoch Piešťany a Hlohovec. V prípade, že sa nemení veková kategória, tak: recitátori, ktorí vystúpili v celoštátnom kole, začínajú súťažiť v nasledujúcom roku v krajskom kole, recitátori, ktorí vystúpili v krajskom kole začínajú súťažiť v okresnom kole. Recitátori, ktorí sa v minulom roku umiestnili na prvých troch miestach v okresnom kole začínajú súťažiť v obvodnom kole súťaže. Ak toto právo nevyužijú, môžu nastúpiť v základnom kole súťaže.

V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú recitátori súťaž v základných kolách.

Recitátor, ktorý sa zúčastnil iných recitátorských súťaží (Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička a ďalšie), nastupuje do súťaže Hollého pamätník s novým textom.

Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti v súťaži Hollého pamätník už vystúpil. Aj v tomto prípade môže porota recitátora zo súťaže vylúčiť.

Súbory sa nemôžu zúčastniť súťaže s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili v minulosti. O prípadnom preradení súboru rozhodujú spoločne odborné poroty a organizátori súťaží.

Odborná porota na výberových kolách odporúča na postup do okresného kola maximálne štyroch recitátorov v príslušnom žánri a kategórii. Porota na okresných kolách odporučí iba jedného recitátora (spravidla I. miesto) do krajského kola súťaže.

V prípade, že sa na súťaži vyskytnú ďalšie úspešné prednesy a inscenácie, môže ich porota odporučiť osobitne s vecným zdôvodnením svojho návrhu. Odporučené prednesy treba pripísať na prihlášku pre organizátora krajskej súťaže.

Z krajskej súťaže vyberajú členovia porôt programovej komisie celoslovenskej prehliadky súťaže v detskom a umeleckom prednese a v tvorbe recitačných kolektív a divadiel poézie spravidla z 1. miest (v prípade vysokej umeleckej úrovne aj z nižších miest) na celoslovenskú prehliadku a súťaž recitátorov I. – V. kategórie. V prípade nižšej dramaturgickej alebo umeleckej úrovne výkonov do programu nemusia byť vybratí všetci recitátori a kolektívy z 1. miest. Výber recitátorov potvrdí programová komisia celoslovenskej prehliadky na základe umeleckých a programových požiadaviek celoštátneho podujatia. Celoslovenské kolo sa organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra 19. – 22.6.2019 v Dolnom Kubíne.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ V DETSKOM A UMELECKOM PREDNESE

DRAMATURGICKÁ PRÍPRAVA PREDLOHY


TVORIVOSŤ A OSOBNOSTNÝ PRÍSTUP RECITÁTORAPÔSOBIVOSŤ PREDNESU NA POSLUCHÁČAHODNOTIACE KRITÉRIÁ RECITAČNÝCH KOLEKTÍVOV A DIVADIEL POÉZIE

DRAMATURGIA


JAVISKOVÉ STVÁRNENIE


ZAMERANOSŤ NA DIVÁKA


okres HLOHOVEC:

Školské kolá sa uskutočnia do 28. februára 2019. Výsledky musia byť doručené do 15.3. 2019 na adresu: Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec.

Okresné kolo súťaže ZŠ
4. 4. 2019 – 8,30 hod. – I. ktg. poézia, próza, II. ktg. próza
5. 4. 2019 – 8,30 hod. - II. ktg. poézia, III. ktg. poézia, próza

Miesto konania: Centrum voľného času Dúha, ZŠ Koperníkova Hc
Organizátor: Centrum voľného času Dúha
Prezentácia: 8,00 hod.
Organizátor okresnej prehliadky postupujúcim oznámi termíny krajského kola v rámci svojej pôsobnosti. Pozvánka organizátora krajského kola súťaže zaslaná nebude.

Krajské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy, v tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

25. apríla 2019 – 9,00 hod. – I., II. a III. ktg. poézia a próza, rozborové semináre
26. apríla 2019 – 9,00 hod. - IV. a V., ktg. poézia a próza, divadlá poézie a detské recitačné kolektívy, rozborové semináre

Miesto: Základná umelecká škola M. Schneidera Trnavského v Trnave, Štefániková ul. č.2.
Prezentácia: 8,30 – 2. poschodie
Podmienkou účasti jednotlivcov a kolektívov na súťaži je predloženie textu prednesu alebo scenára inscenácie organizátorom (porote) súťaže pri prezentácii.

Prihláška do okresného kola (doc)

Prihláška do krajského kola (doc)
Pridané: 27.01.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk