Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 22.10.2018

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Plán práce CVČ Dúha na školský rok 2018/2019
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol.roku 2017/2018
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov a riaditeľku školského zariadenia Mgr. Luciu Kováčovú. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s Plánom práce na školský rok 2018/2019. Plán obsahuje celkovú stratégiu činnosti CVČ, plány oddelení v CVČ, súbor ZÚ, ktoré budú pracovať v CVČ, spoluprácu s ostatnými organizáciami. Do ponuky CVČ tento školský rok pribudli nové záujmové útvary: Lego Robotika I., II, II, IV., Tanečná prípravka pre MŠ sa rozbehla v troch materských školách. Priebežne je zapísaných do záujmových útvarov 480 detí. Predpokladá sa, že deti sa budú prihlasovať aj v priebehu školského roka. Naplánované podujatia boli všetky zrealizované a pripravujeme ďalšie, podľa mesačných plánov.

K bodu č. 3
Na zasadnutí RŠZ, riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v školskom roku 2017/2018. Správa obsahuje identifikačné údaje o organizácii a zriaďovateľovi. Správa obsahuje údaje o zamestnancoch a ich kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov. Minulý školský rok pracovalo v CVČ 35 ZÚ a 7 Klubov CVČ s počtom 475 členov. ZÚ v CVČ Dúha: anglický jazyk pre MŠ, anglický jazyk pre ZŠ, dúhové dielničky, dúhový ateliér, varenie, gitara, balónové kreácie, strelecký, florbal, zumba, futbal, športom ku zdraviu. V príležitostnej činnosti sa zorganizovalo 136 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 9 045 účastníkov. Podujatia sa organizovali aj v spolupráci s ďalšími organizáciami mesta a okresu. Patria sem predmetové olympiády, recitačné, spevácke, športové súťaže, celomestské podujatia a vzdelávacie podujatia, besedy, výstavy, exkurzie, návštevy divadiel. Počas letnej činnosti sa zorganizovalo 7 prímestských a 1 pobytový tábor s počtom detí 219. CVČ sa zapojilo do projektovej činnosti , úspešne zrealizovalo 2 projekty, ktorých vyhlasovateľom bol TTSK. Správa obsahuje ešte údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach v ktorých CVČ pracuje, , údaje o finančných podmienkach a vyhodnotenie koncepčného zámeru v danom školskom roku. Posledným bodom sú návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej, materiálno-technickej úrovne a v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Priložené sú vyhodnotenia jednotlivých oddelení za daný školský rok.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Uznesenie.
Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie:
- Plán práce CVČ na školský rok 2018/2019
- Správu o výsledkoch a podmienkach o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha za školský rok 2017/2018

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová

V Hlohovci 09.11. 2018


Pridané: 17.11.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk