Náša FB stránka

Zasadnutie RŠZ konaného dňa 27.03.2018

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ v I. polroku škol. roka 2017/2018
3. Informácie k príprave letnej činnosti
4. Diskusia
5. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ predsedníčka RŠZ prítomných oboznámila s polročným hodnotením činnosti CVČ školského roka 2017/2018. Hodnotenie obsahovalo počty krúžkov k II. polroku, ktoré sa nezmenili, počet detí navštevujúcich ZÚ je stále stabilne rovnaký. CVČ sa zapojilo aj do projektovej činnosti, zapojili sa do výziev TTSK.

K bodu: č. 3
Riaditeľka CVČ oboznámila prítomných s plánovanou činnosťou na II. polrok školského roka, s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných náborov, prípravou slávnostného vyhodnotenia a oceňovaním najúspešnejšej školy a žiakov za tento školský rok. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na wwwstránke CVČ Dúha. Tábory boli plné týždeň po zverejnení ponuky. Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží sa uskutoční v júni 2018, po ukončení všetkých súťaží.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová

V Hlohovci 06.04. 2018
Pridané: 11.04.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk