Zasadnutie RŠZ konaného dňa 17.10.2017

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Plán práce CVČ Dúha na školský rok 2017/2018
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol.roku 2016/2017
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov a riaditeľku školského zariadenia Mgr. Luciu Kováčovú. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných s Plánom práce na školský rok 2017/2018. Plán obsahuje ktorý obsahuje celkovú stratégiu činnosti CVČ, plány oddelení v CVČ, súbor ZÚ, ktoré budú pracovať v CVČ, spoluprácu s ostatnými organizáciami. Do ponuky CVČ tento školský rok pribudli nové krúžky: Balónové kreácie, Športom ku zdraviu – pre predškolákov a prvákov, Anglický jazyk pre I. ročník a znova sa tento rok po pauze otvárajú dva krúžky Gitara I, Gitara II.

K bodu č. 3
Na zasadnutí RŠZ, riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec, Mgr. Lucia Kováčová oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol. roku 2016/2017. Správa obsahuje identifikačné údaje o organizácii a zriaďovateľovi. Správa obsahuje údaje o zamestnancoch a ich kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov. Minulý školský rok pracovalo v CVČ 30 ZÚ a 7 Klubov CVČ s počtom 470 členov. V príležitostnej činnosti sa zorganizovalo 142 podujatí, aj v spolupráci s ďalšími organizáciami mesta a okresu. Patria sem olympiády, recitačné, spevácke, športové súťaže, celomestské podujatia a vzdelávacie podujatia, besedy, výstavy, exkurzie, návštevy divadiel. Počas letnej činnosti sa zorganizovalo 7 prímestských a 1 pobytový tábor s počtom detí 215. CVČ sa zapojilo do projektovej činnosti , úspešne zrealizovalo 3 výzvy TTSK. Správa obsahuje ešte údaje o priestoroch, materiálno-technických podmienkach, údaje o finančných podmienkach a vyhodnotenie koncepčného zámeru v danom školskom roku. Posledným bodom sú návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej a materiálno-technickej úrovne. Priložené sú vyhodnotenia jednotlivých oddelení za daný školský rok.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Uznesenie.
Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie:
- Plán práce CVČ na školský rok 2017/2017
- Správu o výsledkoch a podmienkach o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha za školský rok 2016/2017

K bodu č.6
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v uplynulom volebnom období činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová

V Hlohovci 17.10. 2017


Pridané: 19.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.