Pokyny na olympiády 2017/2018

Centrum voľného času Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec


Hlohovec 29.9.2017

Vážení riaditelia a učitelia ZŠ, ZŠ s MŠ a OGY v okrese Hlohovec,

organizáciu predmetových olympiád a postupových súťaží v okrese Hlohovec bude aj v školskom roku 2017/2018 zabezpečovať Centrum voľného času Dúha v Hlohovci. Z dôvodu bezproblémového priebehu všetkých súťaží Vás žiadame o rešpektovanie nasledujúcich pokynov:

Súťaže prebiehajú podľa platného termínovníka na šk. rok 2017/2018 zostaveného Iuventou. Termínovník aj propozície súťaží si môžete stiahnuť na stránke www.olympiady.sk . Stránku odporúčame sledovať.

Škola zasiela CVČ Dúha výsledkovú listinu školského kola a prihlášku žiaka/žiakov do obvodného kola podľa rozpisu z CVČ Dúha, ktorý vám zasielame v prílohe. Prihlášky, ktoré prídu po stanovenom termíne nebudú akceptované. Tlačivá je možné si stiahnuť z www.olympiady.sk .

V prihláškach je potrebné vypisovať mená a priezviská čitateľne, paličkovým písmom (celé meno a priezvisko). Žiakov prihlasujte podľa organizačných poriadkov jednotlivých súťaží. Pozvánky na okresné kolá súťaží budú zverejnené na stránke OÚ Trnava, odbor školstva (http://www.minv.sk/?pozvokhc_ksutt). Na postupové kolá - (http://www.minv.sk/?sutaze_ksutt). Prosíme riaditeľov škôl, aby uvoľňovali členov poroty na olympiádu, súťaž. Začiatok súťaže bude vždy o 8.30 hod, prezentácia 8.00 – 8.30 hod. Olympiády sa budú konať v CVČ Dúha, Koperníkova 24. V prípade, že sa olympiáda bude konať na inom mieste, budete o zmene včas informovaní v pozvánke.

Žiaci prídu a odídu v sprievode pedagogického dozoru, prinesú si so sebou prezuvky a pomôcky potrebné na olympiádu (súťaž). Občerstvenie pre súťažiacich a porotu zabezpečuje OÚ Trnava, odbor školstva cez CVČ Dúha Hlohovec. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže

V prípade nejasností informácie k organizácii olympiád a súťaží podajú pracovníčky CVČ Dúha. Môžete ich kontaktovať na e-mail: duhahc@stonline.sk a na tel. číslach: 033/7342084, 033/7342082, 0911288350. Informácie nájdete tiež na stránke CVČ Dúha www.cvcduha.sk a na stránke OÚ Trnava, odbor školstva (http://www.minv.sk/?sutaze_ksutt)Mgr. Lucia Kováčová
Riaditeľka CVČPridané: 01.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.