Zasadnutie RŠZ konaného dňa 30.03.2017

Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ v I. polroku škol. roka 2016/2017 a príprava ďalších podujatí v II. polroku 2016/2017
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ predsedníčka RŠZ prítomných oboznámila s polročným hodnotením činnosti CVČ školského roka 2016/2017. Hodnotenie obsahovalo počty krúžkov k II. polroku, ktoré sa nezmenili, ak sa nejaké deti odhlásili, počet sa doplnil s novoprihlásenými deťmi, počet detí navštevujúcich ZÚ je stále stabilne rovnaký. CVČ sa v rámci spolupráce zúčastní na podujatiach organizovaných v meste Hlohovec, napr: Medzinárodný chodecký míting. CVČ sa zapojilo aj do projektovej činnosti, zapojili sa do výziev TTSK, kde aj boli úspešné projekty pre športovú činnosť, kultúrnu činnosť aj pre mládežnícku činnosť. Predsedníčka oboznámila prítomných s plánovanou činnosťou na II. polrok školského roka, s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných náborov, prípravou slávnostného vyhodnotenia a oceňovaním najúspešnejšej školy a žiakov za tento školský rok. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na wwwstránke CVČ Dúha. K termínu zasadnutia RŠZ bola kapacita letných táborov na 95% obsadená. Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží sa uskutoční v júni 2016, po ukončení všetkých súťaží.

K bodu č.3
Predsedníčka RŠZ Marta Ondrišová ukončila činnosť RŠZ, všetkým prítomným poďakovala za prácu odvedenú v RŠZ, nakoľko v máji 2016 prebehnú nové voľby do RŠZ.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v uplynulom volebnom období činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 30.03. 2017


Pridané: 31.05.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.