Zasadnutie RŠZ konaného dňa 21.12.2016

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ
3. Schválenie Programu zasadnutí na r. 2017
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ sa zúčastnila riaditeľka CVČ Dúha v Hlohovci, Mgr. Lucia Kováčová, ktorá prítomných oboznámila s priebežným hodnotením činnosti CVČ v školskom roku 2016/2017. Oboznámila prítomných s naplnením záujmovej činnosti v CVČ, celkovým počtom detí navštevujúcich ZÚ, počtom ZÚ, plnením mesačných plánov s príležitostnou činnosťou.

K bodu č.3
Mgr. Marta Ondrišová – predsedníčka RŠZ oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2017. Viď plán zasadnutí. Rada ŠZ , všetci prítomní členovia plán zasadnutí jednohlasne schválili.

K bodu č.3
Uznesenia z minulého zasadnutia konaného dňa 20.9.2016 boli splnené podľa plánu.

K bodu č.4 Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom vyjadrovali priebežne.
Uznesenie. Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie plán zasadnutí RŠZ na rok 2017. Plán zasadnutí RŠZ bude priložený ku zápisnici.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a popriala všetkým veľa úspechov v živote.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 21.12. 2016Pridané: 14.03.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.