Hollého pamätník 2017 - propozície

organizujú

Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava
a centrá voľného času v regióne Trnava

súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy , v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

PROPOZÍCIE

Ciele súťaže:
• viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti.
• vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes.
• prostredníctvom stretnutí s odborníkmi sprostredkovať recitátorom a pedagógom najnovšie poznatky a metódy práce s literárnym textom.

Kategorizácia účastníkov:
• Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

Súťaž sa rozdeľuje na:


• Podmienkou účasti jednotlivcov a kolektívov je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov i zostavovateľa scenára organizátorom súťaže.
• Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom.
• Časový limit pre detský prednes poézie je maximálne 5 minút, pre prednes prózy maximálne 6 minút v I. a II. kategórii, v III. kategórii pre prednes poézie maximálne 6 min. a prednes prózy maximálne 8 minút.
• Umelecký prednes poézie mládeže a dospelých maximálne 8 minút, pre umelecký prednes prózy maximálne 10 minút v IV., V. kategórii. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
• Súťaž na každom stupni vyhodnocuje kolektív odborníkov, ktorých určuje organizátor súťaže.
• Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a prekladovej literatúry v slovenskom jazyku

Priebeh súťaže a pravidlá postupu:
• Jednotlivci začínajú súťaž v základnom, resp. školskom kole, kolektívy sa prihlasujú u organizátorov obvodného kola pre okres Trnava a do okresného kola súťaže v okresoch Piešťany a Hlohovec. Recitátori, ktorí vystúpili v celoštátnom kole, začínajú súťažiť v nasledujúcom roku v krajskom kole, recitátori, ktorí vystúpili v krajskom kole začínajú súťažiť v okresnom kole. Recitátori, ktorí sa v minulom roku umiestnili na prvých troch miestach v okresnom kole začínajú súťažiť v obvodnom kole súťaže, ak nemenia vekovú kategóriu. Ak toto právo nevyužijú, môžu nastúpiť v základnom kole súťaže.
• V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú recitátori súťaž v základných kolách.
• Recitátor, ktorý sa zúčastnil iných recitátorských súťaží (Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička a ďalšie), nastupuje do súťaže Hollého pamätník s novým textom.
• Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti v súťaži Hollého pamätník už vystúpil. Aj v tomto prípade môže porota recitátora zo súťaže vylúčiť.
• Súbory sa nemôžu zúčastniť súťaže s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili v minulosti. O prípadnom preradení súboru rozhodujú spoločne odborné poroty a organizátori súťaží.
• Odborná porota na výberových kolách odporúča na postup do okresného kola maximálne štyroch recitátorov v príslušnom žánri a kategórii. Porota na okresných kolách odporučí iba jedného recitátora (spravidla I. miesto) do krajského kola súťaže.
• V prípade, že sa na súťaži vyskytnú ďalšie úspešné prednesy a inscenácie, môže ich porota odporučiť osobitne s vecným zdôvodnením svojho návrhu. Odporučené prednesy treba pripísať na prihlášku pre organizátora krajskej súťaže.
• Z krajskej súťaže vyberajú členovia porôt programovej komisie celoslovenskej prehliadky súťaže v detskom a umeleckom prednese a v tvorbe recitačných kolektív a divadiel poézie spravidla z 1. miest (v prípade vysokej umeleckej úrovne aj z nižších miest) na celoslovenskú prehliadku a súťaž recitátorov I. – V. kategórie. V prípade nižšej dramaturgickej alebo umeleckej úrovne výkonov do programu nemusia byť vybratí všetci recitátori a kolektívy z 1. miest. Výber recitátorov potvrdí programová komisia celoslovenskej prehliadky na základe umeleckých a programových požiadaviek celoštátneho podujatia. Celoslovenské kolo sa organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra v dňoch 21. – 24. júna 2017.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ V DETSKOM A UMELECKOM PREDNESE


HODNOTIACE KRITÉRIÁ RECITAČNÝCH KOLEKTÍVOV A DIVADIEL POÉZIE

DRAMATURGIA
JAVISKOVÉ STVÁRNENIE

ZAMERANOSŤ NA DIVÁKA

Časový harmonogram súťaže pre okres Trnava:

Školské kolá sa uskutočnia do 28. februára 2017. Výsledky musia byť doručené elektronicky do 2.3. 2017 na adresu: Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava ( Mgr. Daniela Polášová, polasova.dana@zupa-tt.sk).

• Obvodné - výberové kolo ZŠ Trnava – mesto
7. 3. 2017 - 9,00 hod. 8. 3. 2017 - 9,00 h
I. ktg. poézia a próza II. ktg. próza
II. ktg. poézia III. ktg. poézia a próza
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Hlavný organizátor: Trnavské osvetové stredisko
Prezentácia: 8,30 hod.

• Obvodné - výberové kolo ZŠ Trnava – vidiek
14. 3. 2017 - 9, 00 hod. 15. 3. 2017 - 9, 00 hod.
I. ktg. poézia a próza II. ktg. próza
II. ktg. poézia III. ktg. poézia a próza
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Hlavný organizátor: Trnavské osvetové stredisko
Prezentácia: 8,30 hod.

• Okresné kolo súťaže ZŠ okresu Trnava
28. 3. 2017 - 9, 00 hod. 29. 3. 2017 – 9, 00 hod.
I. ktg. poézia a próza II. ktg. próza
II. ktg. poézia III. ktg. poézia a próza
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Hlavný organizátor: Trnavské osvetové stredisko
Prezentácia: 8,30 hod.

• Regionálne kolo súťaže IV., V. ktg. (okresy Trnava, Hlohovec, Piešťany)
6. 4. 2017 - 9, 00 hod.
Trnavské osvetové stredisko pozýva recitátorov kategórií a žánrov priamo do regionálneho kola súťaže.
Miesto konania: Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, Trnava, 2. posch., koncertná sála
Hlavný organizátor: Trnavské osvetové stredisko
Prezentácia: 8,30 hod.


Časový harmonogram súťaže pre okres Hlohovec:

Školské kolá sa uskutočnia do 27. marca 2017. Výsledky musia byť doručené do 31.3. 2017 na adresu: Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec.

• Okresné kolo súťaže Hollého pamätník sa uskutoční v priestoroch CVČ DÚHA v Hlohovci v nasledovných termínoch:
11. 4. 2017 – 8,30 hod. – I. ktg. poézia, próza, II. ktg. próza
12. 4. 2017 – 8,30 hod. - II. ktg. poézia, III. ktg. poézia, próza
Prezentácia: 8,00 hod.

Časový harmonogram súťaže pre okres Piešťany:

Školské kolá sa uskutočnia do 27. marca 2017. Výsledky musia byť doručené do 31.3.2017 na adresu: Centrum voľného času "AHOJ", Teplická 83, 921 01 Piešťany.

• Okresné kolo súťaže Hollého pamätník sa uskutoční v priestoroch Centra voľného času AHOJ v Piešťanoch v nasledovných termínoch:
11. 4. 2017 – 9, 00 hod. : I. ktg. – poézia, II. ktg. – poézia, III. ktg. – poézia
12. 4. 2017 - 9, 00 hod. : I. ktg. – próza, II. ktg. – próza, III. ktg. – próza
Prezentácia: 8, 00 hod.


Prihláška do okresného kola Hollého pamätník 2017 pre okres HLOHOVEC

Prihláška do obvodného kola Hollého pamätník 2017 pre okres TRNAVA

Prihláška do okresného kola Hollého pamätník 2017 pre okres TRNAVA

Prihláška do okresného kola Hollého pamätník 2017 pre okres PIEŠŤANY

Prihláška do regionálneho kola Hollého pamätník 2017 pre región Trnava (okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec)

Prihláška do krajského kola Hollého pamätník 2017
Pridané: 10.01.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.