Zasadnutie RŠZ konaného dňa 20.09.2016

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčná listina
Hosť: Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Program:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie Štatútu RŠZ pri CVČ Dúha Hlohovec
3. Schvaľovanie Výchovného programu, Školského poriadku,
a Organizačného poriadku CVČ Dúha Hlohovec
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti v CVČ Dúha Hlohovec v škol.roku 2015/2016
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Predsedkyňa RŠZ predniesla návrh Štatútu RŠZ na volebné obdobie do roku 2020.
Štatút RŠZ bol bez pripomienok schválený.

K bodu č.3
Na zasadnutí RŠZ sa zúčastnila riaditeľka CVČ Dúha v Hlohovci, Mgr. Lucia Kováčová, ktorá prítomných oboznámila s Výchovným programom, Školským poriadkom a Organizačným poriadkom CVČ Dúha.

K bodu č.4
Riaditeľka CVČ Dúha oboznámila prítomných so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. Správa obsahovala informácie a údaje o počte pedagogických, nepedagogických zamestnancov, kvalifikačných predpokladoch, ďalšom vzdelávaní zamestnancov, o počte externých zamestnancov. Ďalej oboznámila o zrealizovanými projektmi v CVČ, počte záujmových útvarov, vymenovala zoznam ZÚ, spomenula letnú činnosť, počet detí v táboroch a spontánnu činnosť v CVČ. Spomenula príležitostnú záujmovú činnosť v CVČ, ktorú tvoria vzdelávacie podujatia, besedy, výstavy, exkurzie, predmetové olympiády, športové súťaže, recitačné, výtvarné, spevácke súťaže. CVČ spolupracuje s ostatnými organizáciami a médiami v meste Hlohovec. Poďakovala za výbornú spoluprácu a pomoc pri realizácii podujatí.

K bodu č.5
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne. Predsedkyňa RŠZ informovala o termíne najbližšieho zasadnutia, spoločne sa dohodli o približnom týždni v decembri.

K bodu č.6
Uznesenie
RŠ prerokovala a berie na vedomie:
- aktualizovaný Štatút RŠZ
- Výchovný program, Organizačný poriadok, Školský poriadok v CVČ Dúha
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016.
schvaľuje:
- Štatút RŠZ pri CVČ Dúha Hlohovec
- Vyjadrenie Rady školského zariadenia pri CVČ Dúha Hlohovec, Koperníkova 24 k predkladanej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Dúha , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

K bodu č.7
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť.

V Hlohovci 20.09. 2016

Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová


Pridané: 03.10.2016
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.