Zasadnutie RŠZ konaného dňa 31.03.2016

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu
Hosť: Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Program:
1. Otvorenie
2. Priebežné zhodnotenie činnosti CVČ v I. polroku škol. roka 2015/2016 a príprava ďalších podujatí v II. polroku 2015/2016, príprava letnej činnosti
3. Ukončenie činnosti RŠZ v uplynulom volebnom období
4. Diskusia
5. Záver

K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Na zasadnutí RŠZ sa zúčastnila riaditeľka CVČ Dúha v Hlohovci, Mgr. Lucia Kováčová, ktorá prítomných oboznámila s polročným hodnotením činnosti CVČ v I. polroku školského roka 2015/2016. Oboznámila prítomných s plánovanou činnosťou na II. polrok školského roka, s prípravou letnej činnosti, s harmonogramom letných náborov, prípravou slávnostného vyhodnotenia a Dúhafestu. Plagáty na letnú činnosť je možné vidieť na wwwstránke CVČ Dúha. Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží sa uskutoční v júni 2016, po ukončení všetkých súťaží. Podujatie aj Dúhafest sa konali v minulých rokoch v Dome kultúry, ale pre havarijný stav DK budeme hľadať náhradné riešenie.

K bodu č.3
Predsedníčka RŠZ Marta Ondrišová ukončila činnosť RŠZ, všetkým prítomným poďakovala za prácu odvedenú v RŠZ, nakoľko v máji 2016 prebehnú nové voľby do RŠZ.

K bodu č.4
Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom zasadnutia vyjadrovali priebežne.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a za spoluprácu v uplynulom volebnom období činnosti RŠZ.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová

V Hlohovci 31.03. 2016Pridané: 15.04.2016
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.