Zasadnutie RŠZ konaného dňa 10.12.2015

Rada školského zariadenia pri CVČ Dúha, Koperníkova 24,Hlohovec


Prítomní: viď prezenčnú listinu

Program:
1. Otvorenie
2. Plán zasasnutí RŠZ v roku 2016
3. Kontrola uznesení
4. Rôzne, diskusia, uznesenie
5. Záver


K bodu č.1
Mgr. Marta Ondrišová otvorila zasadnutie RŠZ pri CVČ Dúha a srdečne privítala prítomných členov, a oboznámila prítomných s programom zasadnutia RŠZ.

K bodu č.2
Mgr. Marta Ondrišová – predsedníčka RŠZ oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2016. Viď plán zasadnutí. Rada ŠZ , všetci prítomní členovia plán zasadnutí jednohlasne schválili.

K bodu č.3
Uznesenia z minulého zasadnutia konaného dňa 11.9.2015 boli splnené podľa plánu.

K bodu č.4 Jednotliví členovia RŠZ sa k bodom vyjadrovali priebežne.
Uznesenie.
Rada školského zariadenia schválila a zobrala na vedomie plán zasadnutí RŠZ na rok 2016. Plán zasadnutí RŠZ bude priložený ku zápisnici.

K bodu č.5
Mgr. Marta Ondrišová ukončila zasadnutie RŠZ. Poďakovala prítomným členom za účasť a popriala všetkým veľa úspechov v živote.


Zápisnicu vypracovala : Mgr. Marta Ondrišová
V Hlohovci 10.12. 2015Pridané: 15.12.2015
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.